Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Med J Bakirkoy. 2013; 9(2): 69-72


Monitoring of renal function in patients with RIFLE and AKIN scores to compare the effects on mortality and morbidity in ICU

Evrim Küçür Tülübaş, Güray Demir, Erkan Duman, Dilek Altun, Halil Çetingök, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova.

Abstract
Objective: Acute kidney injury network (AKIN) in intesive care patients is a common clinical condition that adversely affect the clinical course. RIFLE and AKIN classification is used to determine the prognosis and mortality. We aimed to find out which of the two different classification is more efficient and reliable on to determine the prevalence of morbidity and mortality in intensive care patients.
Materials and Methods: 190 patients followed up in our hospital’s intensive care unit and developed acute renal failure (ARF) were included in the study. AKIN and RIFLE scores were compared.
Results: In our research RIFLE and AKIN rating was found compatible with a statistically significant difference .
Conclusion: There is no significant differences between AKIN and RIFLE classification for the morbity and mortality of ARF.

Key words: ARF, RIFLE, AKIN classificationYoğunbakım hastalarında renal fonksiyonların RIFLE ve AKIN Skorları ile takibinin mortalite ve morbidite üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması

Özet
Amaç: Akut böbrek hasarı (ABH) yoğun bakım hastalarında sık karşılaşılan ve klinik seyri olumsuz yönde etkileyen bir klinik tablodur. RIFLE ve AKIN sınıflaması prognoz ve mortalite belirlemede kullanılmaktadır. Biz yaptığımız bu çalışma ile iki farklı sınıflamanın hangisinin yoğun bakım hastalarında mortalite ve morbidite tahmini üzerinde daha etkili ve güvenilir olduğunu saptamayı hedefledik.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz yoğun bakımında takip edilip ABH gelişen 190 hasta çalışmaya dahil edilerek RIFLE ve AKIN skorları ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Yapılan incelemelerde AKIN derecelendirmesi ile RIFLE derecelendirmesi istatistiksel olarak anlamlı derecede uyumlu bulunmuştur.
Sonuç: RIFLE ve AKIN sınıflamalarının mortalite ve morbiditeyi göstermede birbirlerine üstünlükleri yoktur, evre arttıkça her iki sınıflamada da mortalite oranları artmıştır.

Anahtar Kelimeler: ABH, RIFLE, AKIN sınıflamasıShare this Article


Advertisement
Journal of Complementary Medicine Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons