Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Med J Bakirkoy. 2011; 7(4): 147-152


The effect of cholecystectomy on quality of life in patients with gallbladder polyps

Bahadır Celep, Süleyman Çetinkünar, Çağlar Bilgin, Serhat Tokgöz, Mesut Y. Atlı.

Abstract
Objective: To investigate the effect of cholecystectomy procedure on quality of life and the factors associated with patient satisfaction in patients with gallbladder polyps.
Material and Methods: Between January 2000 and December 2005, 59 patients diagnosed gallbladder polyps preoperatively and postoperatively, were completed the questionary using Gastrointestinal Quality of Life Index and global patient satisfaction parameters and the datas were analyzed.
Results: Our study showed that cholecystectomy procedure for gallbladder polyp statistically increased patient satisfaction and gastrointestinal quality of life scores. Having symptoms, cholesterol polyp as the histological type and laparoscopic surgery were observed as independent inşuencing factors to the scores.
Conclusion: If nonspecific complaints cannot be explained by other reasons in nonspecific patients with high scores, proposing cholecystectomy to this group of patients have been noted. More randomized prospective studies are needed to demonstrate the etiology of healing process of nonspecific complaints.

Key words: Gallbladder polyps, quality of life, cholecystectomySafra kesesi polibi olan hastalarda kolesistektominin hayat kalitesine etkisi

Özet
Amaç: Safra kesesi polipoid lezyonlarında hayat kalitesini sorgulayan çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada safra kesesi polibi için kolesistektomi uygulanan hastalarda cerrahinin hayat kalitesi üzerine etkisi ve hasta memnuniyetini etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır
Gereç ve Yöntem: Ocak 2000 ile Aralık 2005 tarihleri arasında safra kesesi hastalıkları nedeniyle kolesistektomi yapılan 2450 hasta içerisinden preoperatif ya da postoperatif safra kesesi polipoid lezyonu tanısı almış toplam 59 hasta “Gastointestinal Hayat Kalitesi İndeksi” hasta memnuniyeti global parametreleri kullanılarak sorgulanmış ve veriler analiz edilmiştir.
Bulgular: Polip için yapılan kolesistektominin hasta memnuniyeti ve hayat kalite skorlarını anlamlı şekilde yükselttiği gösterilmiştir. Bu çalışmada hastanın semptomatik oluşu, histolojik tipin kolesterol polibi olması ve ameliyatın laparoskopik yapılmış olması, skor artışını bağımsız olarak etkileyen faktörler olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Skor artışı olan nonspesifik polip olgularında nonspesifik yakınmalar başka nedenlerle açıklanamıyorsa, bu gruba kolesistektominin önerilebileceği gündeme gelmiştir. Ancak nonspesifik şikayetlerin hangi nedenlere bağlı olarak iyileştiğini ortaya koyacak randomize prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi polipleri, hayat kalitesi, kolesistektomiShare this Article


Advertisement
American Journal of Preventive Medicine and Public Health

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons