Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Med J Bakirkoy. 2010; 6(3): 91-96


The effect of ursodeoxycholic acid and piperacillin-tazobactam on acute renal failure associated with obstructive jaundice

Murat Gönenç, Metin Kapan, Sibel Erdamar, Hafize Uzun, Selin Kapan, Ertuğrul Göksoy.

Abstract
Objective: Acute renal failure associated with obstructive jaundice is still a major clinical problem, and has yet not been completely understood. Many studies showed that one of the most important features of the process was endotoxemia and subsequent sepsis. We investigated the effects of ursodeoxycholic acid and piperacillin-tazobactam on acute renal failure associated with obstructive jaundice.
Material and Methods: Forty male Spraque-Dawley rats were divided into four equal groups. First group was considered to be control group, and had only sham laparotomy. Obstructive jaundice models were created by ligation of the common bile duct in other three groups. Second group had no treatment; third group had enteral ursodeoxycholic acid treatment; fourth group had parenteral piperacillin-tazobactam treatment. Tissue and blood samples were obtained for the assessment of biochemical and histopathological parameters.
Results: Endotoxin levels of treatment groups were significantly lower than the jaundiced group without treatment, but were significantly higher than control group. Histopathological examination revealed obvious renal tubular necrosis in all groups but in control group.
Conclusion: Neither ursodeoxycholic acid nor piperacillin-tazobactam has a statistically significant impact on development of acute renal failure associated with obstructive jaundice.

Key words: Obstructive jaundice, renal failure, endotoxemia, ursodeoxycholic acid, piperacillin-tazobactamSıçanlarda oluşturulan deneysel tıkanma sarılığı modelinde urseodeoksikolik asit ve piperasilin tazobaktamın akut böbrek yetmezliği üzerine etkisi

Özet
Amaç: Tıkanma sarılığı ile ilişkili akut böbrek yetmezliği, fizyopatolojisi ve tedavisi henüz tam olarak aydınlatılmamış olan ve hala klinik önemini koruyan ciddi bir tablodur. Yapılan birçok çalışmada, endotoksemi ve bununla tetiklenen sepsisin bu tablonun ortaya çıkma sürecinde kilit role sahip olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda, sıçanlarda oluşturulan deneysel tıkanma sarılığı modellerinde ursodeoksikolik asit ve piperasilin-tazobaktamın böbrek hasarı üzerine etkilerini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Toplam 40 erkek Spraque-Dawley cinsi sıçan rastgele seçilmiş on denekten oluşan 4 eşit gruba bölündü. Birinci grup kontrol grubu olarak kabul edildi ve bu gruba sadece şam laparotomi uygulandı. Diğer üç gruptaki deneklerin tümünde laparotomiyi takiben ortak safra kanalı bağlanarak tıkanma sarılığı oluşturuldu. Birinci ve 2. gruba işlem sonrasında hiçbir ek tedavi verilmezken, 3. gruba enteral ursodeoksikolik asit tedavisi ve 4. gruba parenteral piperasilin-tazobaktam tedavisi uygulandı. İşlemden sonraki 14. günde sakrifiye edilen deneklerden alınan kan örneklerinden böbrek fonksiyonu parametreleri, karaciğer fonksiyonu parametreleri, endotoksin düzeyleri belirlenirken, alınan böbrek dokusu örnekleri de histopatolojik incelemeye tabii tutuldu.
Bulgular: Üçüncü ve 4. gruptaki deneklerde saptanan endotoksin düzeyi, kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde yüksek ve 2. gruba kıyasla anlamlı düzeyde düşük bulundu. Üre ve kreatinin düzeylerinin kontrol grubu haricindeki gruplarda kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı. Histopatolojik incelemede, kontrol grubu haricindeki tüm gruplarda anlamlı düzeyde şiddetli ve yaygın renal tubuler nekrozun varlığı tespit edildi.
Sonuç: Sıçanlarda oluşturulan deneysel tıkanma sarılığı modellerinde, ursodeoksikolik asit ve piperasilin-tazobaktamın tıkanma sarılığı ile ilişkili akut böbrek yetmezliği üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahip değildir.

Anahtar Kelimeler: Tıkanma sarılığı, böbrek yetmezliği, endotoksemi, ursodeoksikolik asit, piperasilin-tazobaktamShare this Article


Advertisement
Journal of Complementary Medicine Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons