Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Med J Bakirkoy. 2009; 5(1): 18-21


Two years results of preoperative subconjunctival mitomycin C application to prevent recurrence of pterygium

Betül Tuğcu, Fırat Helvacıoğlu, Erdal Yüzbaşıoğlu, Ahmet Ağaçhan.

Abstract
Objective: To evaluate efficacy and safety of subconjunctyval mitomycin C as adjunctive therapy before pterygium surgery.
Material and Methods: Prospective non-comparative case series. 15 eyes of 15 patient received preoperative subconjunctival 0.1 ml, 0.10 mg/ml mitomycin C one month before bare sclera surgical excision. Patients were examined for corneal epithelial defects, conjunctival hyperemia and possible complications after the injection and excision. Patients were also followed up periodically for the presence of recurrence at least for 2 years. It was accepted as recurrence if the pterygium tissue passed the limbus by 3 mm.
Results: Recurrence rate is 6.7% in 6 months, but in 2 years follow up period the recurrence rate raised to 13.4% with the recurrence in 2 patients. 2 patients (13.4%) had pyogenic granuloma which resolved with medical therapy. No wound healing complications developed in other patients.
Conclusion: Subconjunctival mitomycin C injection is thought to be an effective method before pterygium excision. As the chronic complications of this antineoplastic agent are considered, this study should be done with larger case series and longer follow up periods to evaluate efficacy and safety of mitomycin C.

Key words: Pterygium, Mitomycin C, subconjunctival injectionPterjium nükslerinin önlenmesinde, preoperatif subkonjonktival mitomisin C uygulanmasının 2 yıllık sonuçları

Özet
Amaç: Pterjium nükslerinin önlenmesinde, preoperatif subkonjonktival mitomisin C uygulanmasının etkinliğinin ve güvenilirliğinin araştırılması.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2004 ile Nisan 2004 arasında kliniğimize başvuran 15 hastanın 15 gözü prospektif karşılaştırmasız olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalara pterjium eksizyonundan 1 ay önce konjonktiva altına 0.1 ml mitomisin C 0.1 mg/ml dozunda uygulandı. Pterjium dokusu cerrahi olarak açık sklera yöntemi ile eksize edildi. Hastalar kornea epitelyum defektleri, konjonktiva hiperemisi ve oluşabilecek komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Hastalar nüks açısından en az 24 ay takip edildi. Pterjium dokusunun limbusu 3 mm kornea merkezine doğru geçmesi nüks olarak kabul edildi.
Bulgular: İlk 6 aylık dönemde sadece 1 (%6.7) vakada nüks gözlenirken, 2 yıllık takiplerde bu oranın, 2 hastada oluşan nüks ile %13.4’e ulaştığı gözlendi. 2 hastada (%13.4) erken dönemde tıbbi tedavi ile gerileyen pyojenik granülom oluşumu izlendi. Diğer hastalarda yara iyileşmesine ve bağlı herhangi bir komplikasyon gelişmedi.
Sonuç: Subkonjonktival mitomisin C uygulamasının pterjium eksizyonundan önce yapılmasının etkili bir tedavi yöntemi olduğu kanısına varıldı. Bu antineoplastik ajanın kronik komplikasyonları göz önüne alındığı takdirde, bu çalışmanın daha geniş gruplarda ve daha uzun süre takip edilerek yapılmasının mitomisin C’nin etkinliği ve güvenilirliğinin belirlenmesinde faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Pterjium, Mitomisin C, subkonjunktival enjeksiyonShare this Article


Advertisement
American Journal of Preventive Medicine and Public Health

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons