Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Med J Bakirkoy. 2008; 4(1): 8-13


Restless legs syndrome in patients with hemodialysis

Hüseyin Atlı, Mehmet Çölbay, Serap Demir, Şeref Yüksel, İhsan Uslan, Gürcel Acartürk, Özcan Karaman, Tülay Köken, Mehmet Melek.

Abstract
Objective: The restless legs syndrome (RLS) is characterized by unpleasant sensations and pain in the legs, irresistible urge to move the
legs, especially when resting and often accompanied by sleep disorders. RLS prevalence is up to 80% in hemodialysis patients. It is such an important clinical condition that is associated with increased mortality. Moreover etiopathogenesis is not clear. We aimed to evaluate vascular disorders, heart rate variability, oxidative stress parameter in hemodialysis patients with RLS.
Material and Methods: Study was conducted with hemodialysis patients. Twenty five patients diagnosed as RLS with International Restless Legs Study Group criteria, and twenty five patients without RLS (control group) were included to the study. Patients were examined with complete blood count and biochemical assays, Kt/V, oxidative stress parameter such as malon dialdehyde and sulphydryl, lower extremity Doppler ultrasonography and 24 hour holter heart rate variability.
Results: Patients with RLS had significantly lower hemoglobin and sodium levels (p:0.025 ve p:0.038). Tibialis posterior and anterior artery
şow was significantly reduced in patients with RLS (p:0.011 ve p:0.010). There was significant correlation about low hemoglobin and sodium level and reduced tibialis posterior and anterior artery şow. With logistic regression analysis, only hemoglobin was determined as independent factor on RLS (OR 6.211 [%95 CI 1.368-26.176] p=0.018).
Conclusion: It is concluded that hemoglobin is an important independent factor for progression to RLS. Therefore hemoglobin level must
be maintained in normal range especially in patients with RLS.

Key words: Restless legs syndrome, oxidative stress, heart rate variability, otonomic dysfunction, vascular diseaseHemodiyaliz hastalarında huzursuz bacak sendromu

Özet
Amaç: Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) özellikle istirahat sırasında ortaya çıkan bacaklarda huzursuzluk hissi, ağrı ve istem dışı bacak hareketlerine bağlı uyku bozukluklarıyla karakterize bir durumdur. Bu sendrom uzun dönem diyaliz tedavisi gören hastalarda %80’e varan oranlarda görülmekte olup artmış ölüm riskiyle ilişkili olması nedeniyle önemlidir. Bununla birlikte etyopatogenezi net olarak bilinmemektedir. Çalışmanın amacı, HBS olan hemodiyaliz hastalarında vasküler patolojileri, kalp hızı değişkenliğini ve oksidatif stres parametrelerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma hemodiyaliz tedavisi alan hastalarla yapıldı. Çalışma grubu olarak; Uluslararası Huzursuz Bacak Çalışma Grubu’nun kriterleriyle HBS tanısı konan 25 hasta, kontrol grubu olarak; HBS olmayan 25 hasta seçildi. Hastaların rutin hemogram,
biyokimya tetkikleri, Kt/V değerleri, oksidatif stres göstergeleri olan malondialdehid ve sülfidril düzeylerinin ölçümü, alt ekstremite Doppler ultrasonografi ve 24 saatlik holter (kalp hızı değişimi) tetkikleri yapıldı.
Bulgular: Huzursuz bacak sendromu olanlarda anlamlı olarak; hemoglobin ve sodyum düzeyleri daha düşük idi (p:0.025 ve p:0.038). Tibialis posterior arter ve tibialis anterior arter kan akım hızlarının HBS olan grupta HBS olmayan gruba göre anlamlı olarak azalmış oldukları
görüldü (p:0.011 ve p:0.010). Huzursuz bacak sendromu ile hemoglobin düzeyi düşüklüğü, sodyum düzeyi düşüklüğü, tibialis anterior arter
akım hızı ve posterior arterdeki düşük akım hızları ile anlamlı bir ilişki saptandı. Bu değişkenlerden sadece hemoglobinin lojistik regresyon
analizinde, HBS üzerine bağımsız etmen olduğu görüldü (OR 6.211 [%95 CI 1.368-26.176] p=0.018).
Sonuç: Huzursuz bacak sendromu gelişiminde hemoglobin düzeyi bağımsız bir faktör olarak bulunmuştur. Bu nedenle özellikle HBS olan
hemodiyaliz hastalarında hemoglobin düzeyi normal sınırlarda tutulmaya çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacak sendromu, oksidatif stres, kalp hızı değişkenliği, otonom disfonksiyon, vasküler hastalıkShare this Article


Advertisement
Progress in Orthopedic Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons