Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Med J Bakirkoy. 2007; 3(1): 10-14


Retrospective evaluation of 101 cases with Henoch-Schönlein purpura

Gülay Çiler Erdağ, Ayça Vitrinel, Gül Yeşiltepe, D Alper Gürsu, Turgut Ağzıkuru, Yasemin Akın.

Abstract
Objective: The medical records of 101 children who had Henoch Schönlein Purpura (HSP), admitted to our clinic in the past 9 years were
reviewed retrospectively regarding clinical findings, laboratory values, etiological factors, complications and cases with atypical
presentation.
Material and Methods: Between January1996 and April 2005, 101 patients were diagnosed as HSP in our clinic. Retrospective evaluation
of patient files was done regarding clinical findings, laboratory values, etiological factors, and complications.
Results: Among 101 patients diagnosed as HSP revealed palpable purpura (91%), arthralgia (54%), abdominal pain (46.5%), nausea and
vomiting (11.8%), fever (8.9%), scrotal edema (3.96%), macroscopic haematuria (3.96%) were the most common presenting symptoms. In 4
(3.96%) patients invagination occurred. 45 (44.5%) of the patients had renal involvement as haematuria in 20 (45%), mild proteinuria and
haematuria in 18 (40%) and heavy proteinuria in 7 (15%) patients. Renal biopsy was applied to 3 of the patients with nephrotic proteinuria
and revealed cresentic nephritis as the pathological diagnosis. In 2 (1.98%) patients acute renal failure occurred, One (0.99%) patient
required haemodialysis and the same patient died of acute pulmonary hemorrhage. Patients were followed up 7.28±4.83 months (2
months-2 years). 13 (12.9%) patients had recurrence of symptoms during the follow-up period.
Conclusion: Although HSP has a good prognosis, the course of the disease sometimes can be atypical with life threatening complications.
In acute phase, patients should be closely followed for complications whereas long term follow up is necessary for the evaluation of renal
involvement and recurrences.

Key words: Henoch Schönlein purpura, vasculitis, childhoodHenoch schönlein purpuralı 101 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Özet
Amaç: Son 9 yıl içinde kliniğimizde Henoch-Schönlein Purpurası tanısı alan 101 olgunun başlıca klinik ve laboratuar bulgularını, etyolojiye
yönelik tetkiklerini, gelişen komplikasyonları ve atipik seyirli olgularımızı gözden geçirmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 1996 - Nisan 2005 tarihlari arasında, kliniğimizde ilk kez Henoch-Schönlein Purpurası tanısı alan 101 hasta, takip
kartları aracılığıyla, etyoloji, klinik, laboratuar bulguları ve izlem sonuçlarıyla retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Başvuru sırasındaki şikayetleri incelenildiğinde, döküntü %91 sıklıkla ilk sırada iken, bunu artralji (%54), karın ağrısı (%46.5), bulantı-
kusma (%11.8), ateş (%8.9), skrotal ödem (%3.96), makroskopik hematüri (%3.96) izlemiştir. İzlemleri sırasında, 4(%3.96) hastada invajinasyon
görülmüştür. Renal tutulum gelişen 45 (%44,5) hastanın 20 (%45)’sinde hematüri, 18 (%40)’inde orta derecede proteinüri ve hematüri, 7
(%15)’sinde nefrotik proteinüri izlenmiştir. Nefrotik proteinürisi devam eden 3 hastaya böbrek biopsisi yapılmış ve kresentrik glomerulonefrit
saptanmıştır. İki (%1.98) hastada akut böbrek yetersizliği gelişmiş olup birine (%0.99) hemodializ uygulanması gerekmiş ve aynı hasta pulmoner
kanama nedeniyle kaybedilmiştir. İzlem süresi ortalama 7,28±4,83 ay (2ay-2yıl) olan hastalarımızın 13 (%12,9)’ünde nüks görülmüştür.
Sonuç: Henoch Schönlein purpurası spontan iyileşebilmekle birlikte nadiren ölümle sonuçlanabilecek ağır komplikasyonlara yol açabilen
bir hastalıktır. Akut dönemde hastaların komplikasyonlar açısından yakın izlemi ve olabilecek nüksler ve özellikle böbrek tutulumu açısından
da uzun süreli izlemleri önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Henoch-Schonlein purpurası, vaskülit, çocukluk çağıShare this Article


Advertisement
Applied Medical Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons