Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Med J Bakirkoy. 2006; 2(3): 92-96


Colonization of temporary hemodialysis catheters

Şeref Yüksel, Gürsel Acartürk, İhsan Uslan, Mehmet Çölbay, Özcan Karaman, Zeki Arslan, Zafer Çetinkaya, Serap Demir.

Abstract
Objective: Catheter colonization is a necessary step in catheter related bacteremia but pathogenesis hasn’t been clarified recently. In our
study, we aimed to detect the incidence of catheter colonization and related parameters in patients with indwelling hemodialysis catheters.
Material and Method: The data of 43 hemodialysis patients using temporary hemodialysis catheters were evaluated retrospectively. The
relation between colonization and factors that affect catheter colonization such as catheter localization, life span of the catheter,
accompanied disorders, antibiotic or intravenous iron use, presence of fever or leucocytosis and albumin concentration was investigated.
Results: The life span of femoral (21), subclavian (14), and jugular (8) catheters were 17.9±9.9 days and bacterial growth was detected in
15 (34.9%) of the catheters. The most common determined pathogen was staphylococci (60%). Catheter withdrawal reasons were as
follows: the most common reason was suspicion of catheter infection in culture positive group (40%) and recovery from acute renal failure
(42.9%) in culture negative group. Catheter life span, parenteral iron use and diabetes prevalence were significantly high and albumin
concentration was significantly low in culture positive group.
Results: In our study it was shown that, diabetes, hypoalbuminemia, parenteral iron treatment and prolonged catheter life span facilitated
the catheter colonization. As well as standard therapy additional precaution may be taken to decrease prevalence of catheter colonization
and infection in such conditions that facilitate catheter colonization.

Key words: Hemodialysis, catheter, colonizationGeçici hemodiyaliz kateterlerinde kolonizasyon

Özet
Amaç: Kateter ile ilişkili bakteriyemide kateter kolonizasyonu gerekli bir basamak olup, kolonizasyonu kolaylaştıran faktörler ile ilgili çalı
şmalar sınırlıdır. Biz çalışmamızda geçici hemodiyaliz kateteri takılan hastalardaki kateter kolonizasyonu sıklığını ve bununla ilişkili olan
parametreleri araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Geçici hemodiyaliz kateteri ile hemodiyalize alınan toplam 43 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Kateter kolonizasyonu
gelişimini etkileyebilecek değişkenlerden, kateterin yeri, kateterin kalış süresi, eşlik eden hastalıklar, antibiyotik ve intravenöz (IV)
demir kullanımı, ateş ve lökositozun varlığı ve albümin gibi bazı laboratuvar parametreleri ile kolonizasyon arasında ilişki incelendi.
Bulgular: Femoral (21), subklavian (14) ve juguler (8) kateterin kalma süreleri ortalama 17.9±9.9 gün idi ve kateterlerin 15’inde (%34.9) üreme
saptanmış olup, en sık saptanan patojen %60 oranında stafilokoklar idi. Kateterlerin çıkartılma nedenlerine bakıldığında; kültür pozitif
olanlardaki en sık çıkartılma nedeni kateter infeksiyon şüphesi (%40) iken, kültür negatif olanlardaki en sık çıkartılma nedeni ise akut böbrek
yetmezliği (ABY)’ ndeki iyileşme (%42.9) olarak saptandı. Kateterinde üreme olanlarda; kateter kalma süresi, IV demir uygulanması ve
diyabet sıklığı anlamlı olarak daha yüksek, albümin düzeyleri ise anlamlı olarak daha düşük saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda diyabet, hipoalbüminemi, IV demir tedavisi ve kateterin kalış süresinin uzamasının kateter kolonizasyonunu kolaylaştı
rdığı gösterilmiştir. Bu gibi kolonizasyonu kolaylaştıran durumlarda standart önlemlerin yanı sıra ek önlemlerin alınması kateter kolonizasyonunu
ve infeksiyonunu azaltmada yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, kateter, kolonizasyonShare this Article


Advertisement
Journal of Complementary Medicine Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons