Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

SETB. 2009; 43(4): 159-163


Use of arthroscopy in the diagnosis and treatment of chronic wrist pain

Ayhan Kılıç, Murat Gül, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoğlu.

Abstract
Purpose: In this study, the efficiency of arthroscopic approach employed in patients suffering from chronic wrist pain was analyzed in terms of diagnosis and treatment.

Patients and Method: The wrists of 31 patients who had chronic wrist pain were analyzed in our study. Pre-arthroscopy diagnoses of the patients were compared to those following the arthroscopic intervention. Pre- and post-operative daily functions of 21 patients who were treated arthroscopically were evaluated using the Q-DASH-T questionnaire. Indicated pain levels were evaluated according to the Visual Analogue Scale (VAS).

Results: The mean follow-up period was 8 months (range, 4-12 months). Pre- and post-operative diagnoses from 24 patients (96%) were coherent. Twenty-one patients (67.7%) were treated using arthroscopic techniques. While the patients had indicated a mean pre-operative pain score of 6 (range, 4-8) according to the Visual Analogue Scale (VAS), the mean the pain score went down to 1 point (range, 0-3) following the arthroscopic procedure. The mean pre-operative wrist grip strength of 24 kg was found to be 26 kg after the surgery. The patients who received a mean score of 18 points in the Q-DASH-T questionnaire during the initial examination got 11 points in their final examinations.Open surgery was required in ten patients (31%) subsequent to the arthroscopic procedure.

Discussion and Findings: In conclusion, wrist arthroscopy performed on patients with chronic wrist pain was found to be efficient in the assessment of diagnosis and treatment while successful results were attained through surgery.

Key words: Wrist, arthroscopy, wrist arthroscopy, chronic wrist pain, triangular fibro-cartilage complexKronik el bileği ağrısının tanı ve tedavisinde artroskopinin yeri

Özet
Amaç: Bu çalışmada kronik el bileği ağrısı yakınması olan hastalarda uygulanan artroskopik girişimin tanı ve tedavideki etkinliği araştırıldı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmamızda kronik el bileği ağrısı olan, 22’si erkek, 9’u kadın, 31 hastanın el bilekleri incelendi. Hastaların artroskopi öncesi tanıları ile girişim sonrası tanıları karşılaştırıldı. Artroskopik olarak tedavi edilen yirmi bir hastanın girişim öncesi ve sonrası dönemde günlük işlevleri Q-DASH-T (Quick-Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire-Türkiye)sorgulaması ile değerlendirildi. Belirtilen ağrılar ise (VAS) görsel örnekleme cetveline göre değerlendirildi. Hastalar cerrahiden sonraki üçüncü haftada kontrol edildi. Sonrasında altı hafta ara ile en az altı ay kontrollere çağırıldı.

Sonuçlar: Takip süresi 8 (dağılım, 4-12) aydı. 24 (%96)hastanın tanıları girişim öncesi ve sonrasında uyumluydı. Kesin tanısı konulamayan, el bilekleri ağrılı altı(%19. 3) hastaya girişim sonrası tanı konuldu. Kronik el bileği ağrısı olan hastalarda triangular fibrokartilaj yapıdaki yırtıkların en sık rastlanan sorun olduğu görüldü. Hastaların 21(% 67.7)’i artroskopik yöntemle tedavi edildi. Görsel örnekleme cetveline(VAS) göre hastalar ağrılarını girişim öncesinde 6 (dağılım, 4-8) puan ile ifade ederken artroskopi sonrasında ağrı 1 (dağılım, 0-3)puana geriledi. El bileği kavrama kuvvetleri girişim öncesi 24 kg iken, girişim sonrası 26 kg olarak bulundu. İlk muayene sırasında Q-DASH-T sorgulamasında 18 puan alan hastalar girişim sonrasındaki son kontrollerinde 11 puan aldı. El bileği kronik ağrılarında uygulanan yardımcı tanı yöntemlerinin etkinliği %77.4 olurken, artroskopinin diğer tanı yöntemlerine göre daha etkin bir tanısal değeri olduğu saptandı. Ayrıca VAS ve Q-DASH-T sorgulamaları ile değerlendirilen hastaların ağrı ve fonksiyonlarında artroskopik girişim sonrasında anlamlı bir düzelme olduğu görüldü. On (%31) hastada artroskopi sonrasında açık cerrahi gereksinimi oldu. Artroskopiden sonraki erken dönemde iki (%6.4) hastanın eklem hareketlerinin ileri derecede kısıtlandığı ve iki (%6.4) hastada yapılan dorsal ganglion rezeksiyonun tekrarladığı görüldü.

Tartışma ve Çıkarımlar: Sonuç olarak, kronik el bileği ağrısı olan hastalarda uygulanan el bileği artroskopisi tanı ve tedavinin belirlenmesinde etkili olurken, cerrahi uygulamalarının sonuçları başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: El bileği, artroskopi, el bileği artroskopisi, kronik el bileği ağrısı, triangular fibrokartilaj kompleksShare this Article


Advertisement
Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES)

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons