Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

JCBPR. 2014; 3(3): 171-181


The Emotional Appetite Questionnaire (EMAQ)’s Reliability and Validity and Relationship with Body Mass Index and Emotional Schemas

Başak Demirel, K. Fatih Yavuz, M. Emrah Karadere, Yasir Şafak, M. Hakan Türkçapar.

Cited by (1)

Abstract
Objective: In this study we aimed to implement the reliability and validity analyses of Emotional Appetite Questionnaire (EAQ) in Turkish sample, which has been developed for evaluating relationship between eating behavior and emotion. In addition we aimed to investigate the relationship between EAQ and emotional schemas and body mass index.
Method: 196 university students and hospital staff voluntarily included to our study. Participants firstly asked to complete the socio-demographic data form. Turkish form of the EAQ, Eating Attitudes Test (EAT) and the Leahy Emotional Schema Scale (LESS) was given to criteria met participants. To determine the reliability of the scale as required by test-retest method, participants were given a section again after 1 month.
Results: Results: For reliability analysis of Turkish version of EAQ (TEAQ); internal consistency, item-total score correlations and test-retest reliability were assessed. TEAQ have a high level of internal consistency and each items in the whole of scale shown to be compatible and complementary. Pearson correlation coefficients were calculated for test-retest reliability analysis of TEAQ and obtained high degree evidence. Significant positive correlations (p< 0.01) determined between negative total scores of TEAQ and BMI scores. In addition significant negative correlations (p< 0.01) determined between positive total scores of TEAQ and BMI scores. Between Leahy Emotional Schema Scale (LESS) sub-dimensions scores and TEAQ sub-dimensions scores, significant negative relationships were obtained (p

Key words: Emotion, appetite, schemas, eating behaviorDuygusal İştah Anketi’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirliği, Beden Kitle İndeksi ve Duygusal Şemalarla ilişkisi

Özet
Amaç: Bu çalışmada yeme davranışı ve duygu ilişkisini değerlendirilmek için geliştirilmiş olan “Duygusal İştah Anketi”nin (DİA) Türkiye örneklemi için geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. DİA’nın duygusal şemalarla ve beden kitle indeksi ile ilişkisi de araştırılmıştır.
Yöntem: Gönüllü üniversite öğrencileri ve sağlık çalışanları arasından 196 kişi çalışmaya alınmıştır. Araştırmaya alınma kriterlerini karşılayan gönüllülerden önce sosyo-demografik veri formunu doldurmaları istendi. DİA Türkçe formu, ölçeğin geçerlik açısından değerlendirilebilmesinde kullanılmak üzere daha önce Türkçe geçerlik ve güvenirliliği yapılmış olan Yeme Tutumu Testi (YTT) ve Leahy Duygusal Şema Ölçeği (LDŞÖ) verildi. DİA’nın güvenirliğini saptamak amacıyla test-tekrar test yönteminin gerektirdiği üzere ölçek, katılımcıların bir bölümüne 1 ay sonra tekrar verildi.
Bulgular: DİA'nın güvenirlik çalışması için; ölçeğin iç tutarlılığı, madde-toplam puan korelasyonu ve test-tekrar test güvenilirliği değerlendirilmiş, DİA'nın yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğu ve her maddenin ölçek bütünü içinde uyumlu ve birbirini tamamlar nitelikte olduğu gösterilmiştir. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliği için hesaplanan Pearson korelasyon katsayıları DİA’nın yüksek düzeyde güvenilirliğine kanıt oluşturmuştur. DİA’nın olumsuz toplam puanı ve BKİ arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p< 0.01). DİA olumlu toplam puanı ile BKİ arasında ise ters yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır (p

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: duygu, iştah, şemalar, yeme davranışıShare this Article


Advertisement
Journal of Contemporary Medical Education

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons