Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 30-36


Adaptation study of the Texas Revised Inventory of Grief

Hatice Yıldız, Güler Cimete.

Abstract
Objective: To establish validity and reliability of the Texas Revised Inventory of Grief (TRIG) in Turkish popula-tion. Methods: One hundred and fifty-four parents whose infants deceased in the Neonatal Intensive Care Unit of a public hospital formed the sample. The data were collected using TRIG. TRIG was developed by Faschingbauer et al. the measure the intensity of the grief reaction following loss of a loved one. The inventory includes 21 items and two sections. Adaptation of the TRIG to the Turkish included back-translation of the inventory and its lingual and content validity were established by 14 specialists. The 20 items were approved for baby loss. TRIG was applied with 154 parents through telephone calls three months after the death of their infants. The collected data were evaluated by confirmatory factor analysis, 27% extreme-group method, Pearson moments multiplication correlation analysis and Cronbach’s alpha analysis. Results: The results obtained by the confirmatory factor analysis showed the factor patterns for mother and fathers were in accordance with the original inventory. For internal consistency, Cronbach’s α was 0.85, item-total score reliability was 0.28 and 0.37 in two questions, and within the 0.44-0.66 range in others, item-subpart total score reliability ranged between 0.44-0.72 for the ‘past behaviors’ part I and between 0.39 and 0.74 for the ‘present emotional feeling’ part II. The correlation coefficient calculated for the scale-subpart was 0.82 for ‘past behaviors’ part I and 0.94 for ‘present emotional feeling’ part II. Conclusion: The Turkish version of the TRIG is a valid and reliable inventory to evaluate the intensity of grief reaction experienced after loss of a loved one.

Key words: grief process, loss of loved one, inventory, reliability, validityTeksas Düzeltilmiş Yas Ölçeğinin uyarlama çalışması

Özet
Amaç: Teksas Düzeltilmiş Yas Ölçeğinin (TDYÖ) geçerlilik güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: Bir devlet hastanesinin Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’nde bebeği ölen 154 anne-baba araştırmanın örneklemini oluştur-muştur. Veriler TDYÖ ile toplanmıştır. TDYÖ sevilen birinin ölümünün ardından yaşanan yas reaksiyonunun yoğunluğunu değerlendirmek amacıyla Faschingbauer ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Yirmi madde ve iki bölümden oluşan ölçeğin, geri çeviri yöntemi ile Türkçe uyarlaması, 14 uzman ile dil ve içerik geçerliliği yapılmış, bebek kaybı için 20 maddesi uygun bulunmuştur. TDYÖ, 154 anne-babaya bebeklerinin ölümünden üç ay sonra telefonla görüşülerek uygulanmıştır. Elde edilen veriler, doğrulayıcı faktör analizi, uç grup yöntemi, Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi, Cronbach alfa analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, anne ve babalar için faktör yapılarının özgün ölçek ile benzer olduğunu göstermiştir. İç tutarlık için Cronbach alfa değeri 0.85, madde-toplam puan güvenilirliği iki soruda 0.28 ve 0.37, diğerlerinde 0.44-0.66 arasında; madde-alt bölüm toplam puan güvenilirliği ‘geçmiş davranışlar’ alt bölümünde 0.44-0.72, ‘şimdiki duygu-lar’ alt bölümünde 0.39-0.74 arasında bulunmuştur. Ölçek ile alt bölümlerin uyumu için hesaplanan korelasyon katsayısı ‘geçmiş davranışlar’ alt bölümü için 0.82, ‘şimdiki duygular’ alt bölümü için 0.94 olarak bulunmuştur. Sonuç: TDYÖ Türkçe formu, sevilen birinin ölümünün ardından görülen yas reaksiyonunun yoğunluğunu değer-lendirmek için geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Yas süreci, sevilen birey kaybı, ölçek, geçerlilik, güvenilirlikShare this Article


Advertisement
American Journal of Preventive Medicine and Public Health

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons