Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 55-61


Characteristic features of perpetrators of sexual abuse on children and adolescents in four different regions of Turkey

Ayten Erdoğan, Evren Tufan, Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı.

Abstract
Objective: Referral of sexually abused children and adolescents to the Forensic Medicine Council showed that sexual abuse of children and adolescents is prevalent in Turkey. Unfortunately, very few studies have examined the characteristics of sexual offenders against children and adolescents in Turkey. This study examined the socio-cultural features of sexual offenders against children and adolescents from Western Black Sea, Mediterranean, Marmara and East Anatolia regions of Turkey. Methods: The sex offenders against children and adolescents referred for forensic psychiatric examination to the Child and Adolescent Psychiatry outpatient clinics of University of Zonguldak Karaelmas Hospital, Elazig Mental Health Hospital, Adana Ekrem Tok Mental Health Hospital, Bursa Dörtçelik Childrens’ Hospital were recruited for the study. Data for sex offenders were obtained from the medical and legal documents of children and adolescents. The sex offenders were assessed for demographic and legal characteristics: age, gender, marital status, education level, substance and alcohol use history and use of child pornography/ computer. Results: All of the sexual offenders against children and adolescents were male. In most of the cases the child knows the offender (e.g. neighbor, relative, family friend, or local individual with authority). Females were the most commonly abused, with the percentage of abused females increasing with age. In addition, most of the sex offenders was not married and had low level of education, substance and alcohol use history. Conclusion: Most of the sex offenders against children and adolescents were male and not married. They had high rates of substance use history, low level of education. Further research is needed to better identify clinically significant differences among the different types of sex offenders against children and adolescents in Turkey.

Key words: child, adolescent, sexual abuse, pedophiliaTürkiye’nin dört farklı bölgesinde çocuk ve ergenlere cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri

Özet
Amaç: Son yıllarda Adli Tıp Kurumu’na başvurular Türkiye’de çocuk ve ergenlerde cinsel istismarın çok yaygın olduğunu göstermektedir. Ülkemizde ve uluslararası literatürde taciz mağdurlarıyla ilgili çok sayıda araştırma yürütülmüş olmasına karşın, çocuk ve ergenlere cinsel istismarda bulunan kişilerin klinik ve demografik özellikleri-ne yeterince odaklanılmamıştır. Bu çalışmada Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara ve Akdeniz bölgesindeki belli hastanelere gönderilen mağdurlar değerlendirilerek, cinsel istismarcıların sosyokültürel özellikleri incelenmiş-tir. Yöntem: Olgular Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalık-ları Hastanesi, Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniklerinde adli değerlendirmeye tabi tutulan çocuk ve ergen cinsel istismar mağdurlarına eylemde bulunan istismarcılarının bilgilerini içermektedir. Cinsel istismarcılara ait veriler olguların tıbbi veya adli dosyalarındaki kayıtlardan elde edilmiş; mağdurların demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet), olayın karakteristik özelliklerine (istismarcı-mağdur ilişkisi) ve sanığın belirleyici özelliklerine göre (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik durumu, suç amaçlı çocuk pornografisi ve/veya bilgisayar kullanımı) kaydedilmiştir. Bulgular: Çocuk ve ergenlere yapılan cinsel tacizlerde, tüm istismarcılar erkektir. Cinsel istismarcıların çoğunun mağdur olan çocuk ve ergenin aile üyelerinden, akraba veya tanıdık kimselerden oluştuğu saptanmıştır. En sık kız çocuk-ları istismara maruz kalmakta, artan yaşla birlikte istismara uğrayan kızların oranı artmaktadır. Cinsel istismarcı-ların eğitim düzeyinin düşük olması, evli olmama ve madde ve/veya alkol kullanım öyküsü oranının yüksek olduğu izlenmektedir. Sonuç: Bulgularımız, çocuk ve ergenlere karşı cinsel taciz vakalarında istismarcıların çoğunluğunu erkek ve evli olmayan kişilerin oluşturduğunu, istismarcılarda eğitim düzeyinin düşük ve madde ve/veya alkol kullanım öyküsü oranının yüksek olduğunu göstermiştir. Türkiye’de çocuk ve ergenlerin mağduru olduğu cinsel istismar olgularında değişik istismarcı tipleri arasında klinik açıdan anlamlı farklılıkları daha iyi belirleyebilmek amacıyla yapılacak ileri araştırmalara gereksinme vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ergen, cinsel istismar, pedofiliShare this Article


Advertisement
Journal of Environmental and Occupational Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons