Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

SETB. 2014; 48(3): 192-7


Perinatal effects of vacuum operation at vaginal delivery

Resul Karakuş, Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Mesut Polat, İlhan Şanverdi, Seren Karakuş, Ferhat Ekinci.

Abstract
Objective: Although number of vacuum operative vaginal deliveries is low nowadays, it still remains important. In this study, maternal and fetal characteristics and perinatal outcomes of the vacuum operative vaginal deliveries were evaluated in a single center during 5 years period.
Material and Method: Study was conducted in Zeynep Kamil Obsetrics, Gynecology and Pediatrics Education and Research Hospital which is a reference hospital. Cases of vacuum operative vaginal deliveries between January 1998 and December 2012 were reviewed retrospectively. Cases where vacuum exctractor was used in single, live and cephalic presentation births were included in the study. Recorded data about maternal demographic characterisctics, intrapartum characteristiscs and neonatal outcomes were analysed with SPSS programme.
Results: During the last 5 years period, 31497 vaginal births occured. Incidence of vacuum exctractor usage during this period was evaluated to be 0.4% (n:126). It was observed that, in the 5 years period, mean vacuum operative vaginal deliveries per year decreased from 0.4% (n:37) to 0.2% (n:11). None of the patients had history of strenuous delivery. Number of nullaparous patients and multiparous patients were 93 (91.9%), 33 (26.2%); respectively. Sixteen percent of the patients (n:21) had perianal laceration, vaginal laceration and cervical laceration. Five fetuses (3.9%) holded occiput posterior position and the remaining 121 fetuses (96%) holded occiput anterior position. Twenty one out of 126 newborn (16.6%) babies had cephal hematoma, 54 babies (42.8%) had caput succadenum. Intracranial hemorrhage, subgaleal hematoma or death was not observed. Babies born in occiput posterior position and occiput anterior position were compared according to cephal hematom occurence. Results were n:3, 60% and n:18, 14.8%; respectively. The difference was statistically significant.
Conclusion: Vacuum extractor usage loses in value by the day and it is not tought how to use it in daily practice routinely in residency training due to its serious complications. But when applied correctly under necessary conditions by experienced phsycians it does not cause maternal and fetal complications also it can decreases perinatal complications. Anyone who is trained in delivery should know to apply vacuum extractor.

Key words: Vacuum, risk factors, perinatal effectsVakum ile operatif vajinal doğumun perinatal etkileri

Özet
Amaç: Vakum aleti kullanılan operatif vajinal doğum sayısı güngeçtikçe azalsa da önemini korumaktadır. Tek merkezde 5 yılda vakum aleti kullanılan operatif vajinal doğumlardaki maternal ve fetal özellikler ve perinatal sonuçlar değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, refere bir merkez olarak hizmet veren Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1998 Ocak ayı ve 2012 Aralık ayı arasında vakum aletinin kullanıldığı vajinal doğum vakalarının retrospektif taranması ile gerçekleştirildi. Tekiz, canlı, sefalik gelişli vaginal doğumlarda vakum aletinin uygulandığı vakalar değerlendirildi. Hastaların kayıt altına alınmış olan maternal demografik özellikleri, intrapartum özellikleri ve neonatal sonuçları bilgisayar veritabanında analiz edildi.
Bulgular: Son 5 yıllık dönemde toplam vaginal doğum sayısı 31497 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki vakum aleti kullanım sıklığı %0.4 (n:126) olarak değerlendirilmiştir. Vakum aleti ile yıllık vaginal doğum sıklığının 5 yıl içerisinde %0.4’ten (n:37) %0.2’ye (n:11) düştüğü izlenmiştir. Vakum ile doğum yaptırılan hastaların hiçbirinde önceki doğumlarında zorlu doğum öyküsü yoktur. Nullipar hasta sayısı 93 (%91.9), multipar hasta sayısı 33 (%26.2) olarak tespit edilmiştir. Hastaların %16’sında (n:21) doğum sırasında perianal deşur, vajinal laserasyon ve servikal laserasyon meydana gelmiştir. Fetusların 5’ne (%3.9) oksiput posterior (OP) pozisyonunda, kalan 121’ne (%96) oksiput anterior (OA) pozisyonunda doğum sırasında vakum uygulanmıştır. Vakum ile doğum yaptırılan toplam 126 yenidoğandan 21’de (%16.6) sefal hematom (SH), 54’de (%42.8) kaput suksedaneum (KS) gelişmiş, hiçbir yenidoğanda intrakranial kanama, subgaleal hematom ya da ölüm izlenmemiştir. OP ile OA pozisyonunda doğan yenidoğanların sefal hematom gelişimi açısından karşılaştırıldığında (sırasıyla n:3, %60 - n:18, %14.8) aradaki fark istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p:0.008).
Sonuç: Doğum sırasında vakum uygulaması yıllar içinde çok azalmıştır. Asistan eğitiminde artık nadiren görülmektedir ve oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle rutin eğitimde uygulama yaptırılmamaktadır. Doğru endikasyonda, bu konuda deneyimli kişiler tarafından uygulandığında ciddi maternal ve fetal komplikasyonları olmayan basit, hızlı sonuç veren ve perinatal komplikasyonları azaltan bir uygulamadır. Doğum eğitimi alan herkesin vakum uygulamayı bilmesi ve uygulaması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vakum, risk faktörleri, perinatal etkileriShare this Article


Advertisement
Journal of Behavioral Health

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons