Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(2): 93-99


Comparison of fibromyalgia and patients with major depression according to sleep quality

Gülcan Güleç, Semiha Tufan Temiz, Onur Armağan, M. Sacit Güleç.

Abstract
Objective: In this study, we aimed to evaluate subjective sleep quality and to determine clinical variables related
with sleep complaints for contributing to the analyzing of the relationship between fibromyalgia syndrome and
major depression, which may have common pathophysiological mechanisms and can be classified in the same
spectrum. Methods: In this study we evaluated 52 fibromyalgia syndrome (FMS), 31 major depression (MD)
patients and 37 healthy controls. Patients and controls were evaluated with sociodemographic data form, State-
Trait Anxiety Inventory (STAI), Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD), Pittsburgh Sleep Quality Index
(PSQI), the Van Dream Anxiety Scale (VDAS), Visual Analog Scale (VAS) and Fibromyalgia Impact Questionnaire
(FIQ). Results: Depression and anxiety scores were higher in MD group; trait anxiety scores were higher in
FMS group. Trait anxiety scores were found similar in FMS and MD groups but higher than control group. In MD
group deteroriation of sleep quality was related with depression and anxiety. In FMS group deteroriation of sleep quality was related with pain intensity, severity of anxiety and dream anxiety. Discussion: According to these
findings we showed that in both in MD and FMS patients different reasons cause similar impairment in sleep
quality. More studies are necessary for understanding the relationships between FMS sleep disorders, pain
anxiety and depression which are related with common neurotransmitters such as serotonin and noradrenalin.

Key words: fibromyalgia, depression, sleep qualityFibromiyalji ve majör depresyon hastalarının öznel uyku kalitesi açısından karşılaştırılması

Özet
Amaç: Bu çalışmada benzer patofizyolojik düzeneği paylaştıkları ve aynı spektrum içinde sınıflanabileceği ileri
sürülen fibromiyalji sendromu ve majör depresyon hastalarında, bu iki bozukluk arasındaki ilişkinin tanımlanmasına
katkıda bulunmak amacıyla, öznel uyku kalitesini karşılaştırmak ve uyku yakınmaları ile ilişkili klinik değişkenleri
saptamak amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma 52 fibromiyalji sendromu (FMS), 31 majör depresyon (MD)
tanısı konan hasta ve 37 sağlıklı kontrol ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılanlar sosyodemografik veri toplama
formu, Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ), Pittsburgh Uyku
Kalitesi Ölçeği (PUKÖ), Van Rüya Bunaltı Ölçeği (VRBÖ), Görsel Eşdeğerlik Ölçeği (GEÖ) ve Fibromiyalji Etkilenme
Anketi (FEA) ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Depresyon ve anksiyete puanları MD grubunda, durumluk
kaygı puanları FMS grubunda diğer gruplara göre yüksek saptanırken; uyku kalitesi puanları FMS ve MD hastalarında
benzer düzeyde ve kontrol grubundan yüksek olarak saptanmıştır. MD hastalarında uyku kalitesindeki
kötüleşme depresyon ve anksiyete ile ilişkiliyken, FMS grubunda ağrı şiddeti, anksiyete ve rüya anksiyetesi ile
ilişkili bulunmuştur. Tartışma: Bu bulgular iki hastalık grubunda da farklı nedenlerle uyku kalitesinde benzer
düzeyde bozulmanın olduğuna işaret etmekte ve serotonin, noradrenalin gibi ortak nörotransmitterlerin rol oynadığı
FMS, uyku bozukluğu, ağrı, anksiyete, depresyon ilişkisinin anlaşılabilmesi için daha kapsamlı çalışmaların
yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, depresyon, uyku kalitesiShare this Article


Advertisement
American Journal of Research in Medical Sciences

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons