Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

TAF Prev Med Bull. 2010; 9(1): -


The Living Conditions and Health Risks of Women in Suburbs of Elazığ

Süleyman Erhan Deveci, Yasemin Açık, Süheyla Rahman.

Abstract
AIM: The present study was conducted with the aim of defining the living conditions and health risks of women living in suburbs of Elazig city sample.
METHOD: In this descriptive type of study, a total of 603 women aged 18 and older were randomly selected from Yildizbaglari and Salibaba, which are among suburbs of Elazig, were studied. Women who were in the sample group were randomly selected from the primary health care center charts in where their records have previously been saved. Both suburbia were represented in the sample according to their population.
RESULTS: The mean age of women included in research was 36.64±13.61 and average income of a woman per month was 139.24±106.92 TL. Of the women 70.3% was married, 32.8% was illiterate and 42.6 had green card for health care. 92.7 % of women had no income generating work and 31.3% of women reported to that they moved from another place where they are living now. Fifty-seven percent of women were living in unreinforced masonry structure and/or wooden houses. The bathrooms and toilets were out of houses in 4.1% and 24.9%, respectively. Of the women, 18.4 % were currently smoking and exposing to one of the types of a violence. 30.3% of the women who gave birth previously had their last birth either at home or with the help of midwives. The rate of women reporting their health status as good, fair and bad were 37.8%, 37% and 25.2%, respectively. 79.9% of women did not perform regular health checks and 24.9% reported that they had a chronic disease. As the education level of women increased the rate of expressing poor health and chronic illness falled (p=0.0001). Women who migrated from another place reported their health as worse than women who were placed at the same location (p=0.007). The average monthly income of women who reported to have chronic illness was significantly lower than those women who have higher monthly income (p=0.004).
CONCLUSION: The health indicators, house health conditions, education, social and economic levels of women covered in this research are low and insufficient.

Key words: Women, Living Conditions, Health RisksElazığ’ın Kenar Semtlerinde Yaşayan Kadınların Yaşam Koşulları ve Sağlık Riskleri

Özet
AMAÇ: Bu çalışma; Elazığ örneğinde, şehirlerin kenar semtlerinde yaşayan kadınların yaşam koşulları ve sağlık risklerinin tanımlanması amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte olan çalışma; Elazığ ilinin kenar semtleri arasından rasgele seçilen Yıldızbağları ve Salıbaba mahallelerinde yaşayan 18 yaş ve üzeri 603 kadın üzerinde yapılmıştır. Örnekleme alınacak kadınlar, bağlı bulundukları sağlık birimlerindeki mevcut kayıtlarından sistematik örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Her iki semt nüfusu oranında örneklemde temsil edilmiştir.
BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan kadınların ortalama; yaşı 36,64±13,61, kişi başına aylık geliri 139,24±106,92 TL’dir. %70,3’ü evli, %32,8’i okur-yazar değil, %42,6’sı yeşil kart sahibidir. %92,7’si gelir getirici bir işte çalışmamaktadır. %31.3’ü şu anda yaşadığı yere başka bir yerden göç ile gelmiştir. Kadınların %57,0’ı yığma ve/veya ahşap binada oturmaktadır. Binaların %4,1’inde banyo, %24,9’unda ise tuvalet evin dışındadır. Kadınların %18,4’ü halen sigara içmektedir. %32.2’si herhangi bir şiddet türüne maruz kalmaktadır. Doğum yapanların %30,3’ü son doğumunu evde kendi başına veya ara ebe yardımı ile yapmıştır. Kadınların %37,8’i kendi sağlık durumunu iyi, %37,0’ı orta, %25,2’si kötü olarak değerlendirmektedir. %79.9’u düzenli sağlık kontrolü yaptırmadığını, %24,9’u kronik bir hastalığı olduğunu belirtmiştir. Kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe sağlığını kötü olarak ifade etme ve kronik bir hastalığa sahip olma oranları düşmektedir (p=0.0001). Göç ile geldiğini söyleyen kadınların aynı yerde yerleşik kadınlara göre sağlığını kötü olarak ifade etme oranları daha yüksektir (p=0.007). Kronik bir hastalığı olduğunu belirtenlerin aylık gelir ortalaması hastalığı olmayanlara göre daha düşüktür (p=0.004).
SONUÇ: Araştırma kapsamına alınan kadınların, sağlık göstergeleri, konut sağlığı koşulları, eğitim ile sosyal ve ekonomik düzeyleri düşük ve yetersizdir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Yaşam Koşulları, Sağlık RiskleriShare this Article


Advertisement
Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES)

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons