Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(3): 221-225


The forensic cases applied to an education and research hospital’s child psychiatry department

Sezen Köse, Zeynep Aslan, Ş. Senem Başgül, Seylan Şahin, Şebnem Yılmaz, Serhat Çıtak, A. Ertan Tezcan.

Abstract
Objective: The stressful experiences, especially sexual abuse, damage the child’s psychology, mental health and quality of life. Forensic psychiatric evaluation includes the expertness, provides information for judicial decision and also is important to diagnose the psychiatric disorder of the child and protect him. Because of these reasons we were aimed to examine the characteristics of children applied to our department for criminal report. Methods: The files of 73 cases aged 4-18 years have been examined retrospectively who referred to Erenkoy Psychiatry Hospital Child Psychiatry Outpatient Department between January 2007 and December 2009 for criminal reports. Beside the sociodemographic characteristics, psychopathology, intelligence levels and crime characteristics of these children were also examined. Results: The prosecutor’s request was the evaluation of the psychiatric status in 86.3% of cases. Eighty-nine percent (65 cases) of 73 cases were applied for evaluation after sexual abuse. The rates of psychiatric diagnoses in sexually abused children were 32.3% posttraumatic stress disorder, 20% adjustment disorders, 16.9% acute stress disorder, 13.8% depressive disorders. We did not find any active psychiatric disorder in 16.9% of the cases. Intelligence Quotient were normal in 64.6% of the cases (n=42). 56.6% of the sexual offenders were acquaintance (9 incest cases-13.8%), 17% were friend-related people, 26.4% were stranger, 20.4 % were under 18 years of age. Discussion: The psychiatric evaluation after sexual abuse was the most frequent request of the prosecutors’. 83.1% of the children had active psychiatric disorders that were evaluated because of sexual abuse. The most common diagnosis was posttraumatic stress disorder and this result is consistent with earlier findings. It is clear that stressful experiences especially sexually abuse damage the child’s psychology, mental health and quality of life.

Key words: childhood sexual abuse, forensic evaluation, psychiatric diagnosisBir eğitim ve araştırma hastanesi çocuk psikiyatrisi polikliniğine yönlendirilen adli olgular

Özet
Amaç: Çocukluk çağında yaşanan stres verici yaşantılar, özellikle cinsel istismar, çocuğun psikolojisine ve yaşam kalitesine zarar vermektedir. Adli psikiyatrik değerlendirme, mahkeme karar süreci için bilgi sağlama ve bilirkişiliği içerdiği gibi, çocuktaki olası psikiyatrik bozukluğun saptanması ve çocuğun korunabilmesi açısından da önemlidir. Bu nedenle polikliniğimize adli makamlarca rapor düzenlenmesi amacıyla yönlendirilen çocukların incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Adli makamlarca Ocak 2007-Aralık 2009 tarihleri arasında haklarında rapor düzenlenmesi amacıyla hastanemizin çocuk psikiyatrisi polikliniğine yönlendirilen 4-18 yaşları arasındaki 73 olgunun (45 kız, 28 erkek) dosya bilgileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Sosyodemografik özellikler, psikopatoloji, zeka düzeyi, doğum yeri, adli istekler ve zanlının özellikleri her olgu için ayrı bir kayıt formu tutularak değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Olguların 65’i (%89) cinsel istismar sonrası değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Olguların %61.6’sı, cinsel istismar grubunun %66.2’si kızdır. Mahkeme isteklerinin %86.3'ü çocuğun ruhsal durumunun değerlendirilmesidir. Cinsel istismara uğramış çocuklarda saptanan psikiyatrik tanılar travma sonrası stres bozukluğu (%32.3), uyum bozukluğu (%20), akut stres bozukluğu (%16.9), depresif bozukluklardır (%13.8). Olguların %16.9’unda aktif psikiyatrik bozukluk saptanmamıştır. Zeka düzeyi 42 (%64.6) olguda normaldir. Cinsel istismar zanlılarının %20.4'ü 18 yaşından küçük, %26.4’ü yabancı, %56.6’sı tanıdık (9 olgu ensest mağduru%13.8) ve %17’si arkadaşlarının aracılığı ile tanışılan kişilerdir. Tartışma: Mahkemenin en sık isteği cinsel istismarın ardın-dan ruhsal durumun değerlendirilmesi olarak saptanmıştır. Cinsel istismar ardından değerlendirilen çocukların %83.1’inde aktif psikiyatrik bozukluk saptanmıştır. En sık saptanan tanı travma sonrası stres bozukluğudur ve bu bulgu literatür bilgileri ile tutarlıdır. Özellikle cinsel istismar gibi stres verici yaşam olaylarının çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediği açıktır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı cinsel istismarı, adli değerlendirme, psikiyatrik tanıShare this Article


Advertisement
Applied Medical Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons